Bliss Weddings & Events

10-2016 HARPER'S BAZAAR VIET NAM
Giám đốc điều hành Bliss Weddings & Events - chia sẻ kinh nghiệm nghề wedding planner trong chuyên mục Powerwoman, tạp chí Bazaar Viet Nam số báo 10/2016.